I.C.T. - Infraestructura Común de Telecomunicaciones

Què és un projecte de ICT?
Un projecte d’Infraestructures Comunes de Telecomunicacions és un projecte de caràcter tècnic que descriu les instal·lacions necessàries i els seus requisits per l’adequació de les noves promocions als serveis de Telecomunicació.


Nivells a toma d’usuari segons normativa ICT:

Les freqüències de la banda de la UHF corresponent a la TDT desprès dels canvis per les adaptacions al “Dividendo Digital”, queden compresos entre els canals 21 i 48.


Comparació amb la TV terrestre analògica:

El següent quadre resumeix les diferències entre senyals terrestres analògiques i digitals.

Estàndard Modulació Nivell C/N BER
PAL B/G AM 57-80 dBµV >43dB -
DVB-T COFDM 8K 64QAM 45-70 dBµV >25dB <9x10E-5

 

 Característiques de la senyal en toma:

El següent quadre presenta els valors que han de tenir les senyals de TV digitals terrestres en la toma.

CARACTERÍSTIQUES EN TOMA
NIVELL 45-70 dBµV
C/N >25 dB
BER <9x10E-5

Corresponen a nivells de qualitat similar als indicats per instal·lacions ICT. Les mesures d’aquests valors es poden realitzar amb els següents equips:

MEDICIÓ
NIVELL MESURADOR DE CAMP O RECEPTOR TDT
C/N MESURADOR DE CAMP
BER MESURADOR DE CAMP O RECEPTOR TDT

La mesura de relació portadora a soroll serà correcta si es mesura amb un mesurador o comprovador de camp per a senyals digitals. La mesura Ver la podem realitzar amb el receptor de TV digital terrestre o amb un mesurador de camp equipat amb mesures de VER en COFDM.


Ajustament de la senyal de capçalera:

Les senyals digitals i analògiques es distribueixen en la mateixa banda, per tant tenir característiques de soroll i atenuació similars en tota la distribució. Els nivells de la senyal digital en relació amb la senyal analògica venen donats per la diferencia de nivells exigits en la toma.
Vegem el següent quadre comparatiu:

SISTEMA NIVELL CAPÇALERA NIVELL TOMA C/N
ANALÒGIC   57-80 dBµV >43-66 dB
DIGITAL -10 dB 47-70 dBµV >33-56 dB
-15 dB 42-65 dBµV >28-51 dB

La senyal digital te que ser ajustada a un nivell entre 10 y 15 dB menys que la senyal analògica. D’aquesta manera garantirem que els nivells en toma seran correctes i també la relació portadora de soroll. Es recomana en qualsevol cas verificar en toma que es compleixen els requisits anteriorment indicats.